Metal RFID Tags



Với các yêu cầu, vật liệu, đối tượng cần đính tag đặc thù. Cần có các loại tag phù hợp riêng từng yêu cầu thực tế


Thẻ tag RFID dạng đeo



Chất liệu cần dán.



Thẻ Tag cho môi trường chuyên dụng



Thẻ tag đính, gắn: